Lebih bagus yang mana STK4132 sama STK463 buat ampli. Semoga ada yg mau jawab.

Lebih bagus yang mana STK4132 sama STK463 buat ampli.
Semoga ada yg mau jawab. Suwon.

2 thoughts on “Lebih bagus yang mana STK4132 sama STK463 buat ampli. Semoga ada yg mau jawab.

Leave a Reply