Maaf teman numpang tanya ini Ic tipe 79M05 autnya brpa…

Maaf teman numpang tanya ini Ic tipe 79M05 autnya brpa volt ya? Saya ukur kok 13v apakah sudah benar?....suwun.

Maaf teman numpang tanya ini Ic tipe 79M05 autnya brpa volt ya? Saya ukur kok 13v apakah sudah benar?....suwun.


14 thoughts on “Maaf teman numpang tanya ini Ic tipe 79M05 autnya brpa…

  1. Irawan Linuwih

    PA shony mas,kemarin blm kelar2, gara2 trafo donatnya primer coit tak ganti trafo biasa 5A vccnya tebak2an ,vccnya tak kasih yg buat stk 18v/5A,dan 12v utk cntrol,dn 9v /1Auntk barnya

Leave a Reply