Mau tanya master. Basnya kalau ingin kluar apa ya yang harus di ganti

Mau tanya master. Basnya kalau ingin kluar apa ya yang harus di ganti 🙏🙏
8 thoughts on “Mau tanya master. Basnya kalau ingin kluar apa ya yang harus di ganti

Leave a Reply