mending bikin inverter kotak kotak, dripada bikin inverter sakit hati,…

mending bikin inverter kotak kotak, dripada bikin inverter sakit hati, dikomen ttrus dihapus. .........yg suka monggo , yg nggak suka....minggirrrrrrrrr

mending bikin inverter kotak kotak, dripada bikin inverter sakit hati, dikomen ttrus dihapus. .........yg suka monggo , yg nggak suka....minggirrrrrrrrr


25 thoughts on “mending bikin inverter kotak kotak, dripada bikin inverter sakit hati,…

Leave a Reply