Nanya mas kalau elko 2200uF 16v diganti 2200uF 25v bisa…

Nanya mas kalau elko 2200uF 16v diganti 2200uF 25v bisa gk ?....

Nanya mas kalau elko 2200uF 16v diganti 2200uF 25v bisa gk ?....


Leave a Reply