Tanya master, R ini nilainya brp ya? Trmksh sblmnya

Tanya master, R ini nilainya brp ya?
Trmksh sblmnya
10 thoughts on “Tanya master, R ini nilainya brp ya? Trmksh sblmnya

Leave a Reply