Trafo 5a banci,, hambatan sekunder 32-32 nya cuman sgitu,, itu normal atau tdk m

Trafo 5a banci,, hambatan sekunder 32-32 nya cuman sgitu,, itu normal atau tdk mas?
2 thoughts on “Trafo 5a banci,, hambatan sekunder 32-32 nya cuman sgitu,, itu normal atau tdk m

Leave a Reply