yg rusak apanya ya ,out put 5v naik turun.

yg rusak apanya ya ,out put 5v naik turun.

yg rusak apanya ya ,out put 5v naik turun.


3 thoughts on “yg rusak apanya ya ,out put 5v naik turun.

Leave a Reply